پـروژه قـبـلـی (شهرک ساحلی ندای دریا)

نمای شهرک از دریا واحد B3 نمای غربی نمای شرقی واحد B3 نمای جنوبی ردیف B خیابان اصلی حیاط واحدهای ردیف B حیاط واحد های ردیف A ساحل شهرک
نمای شهرک از دریا